Spracovanie osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

(Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách podľa čl.13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679,.v súlade s § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

· Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Úplný názov prevádzkovateľa: VETERINÁRNA KLINIKA ZVERLAND PIEŠŤANY, spol. s r.o.

Adresa sídla: Radlinského 7685/37, 921 01 Piešťany

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán: MVDr. Katarína Čentešová - konateľ

MVDr. Tomáš Schuster, MBA - konateľ

MVDr. Andrej Pavlačka - konateľ

MVDr. Patrícia Pavlačková - konateľ

Zastúpený: MVDr. Tomáš Schuster - konateľ

IČO: 48 006 742

Obchodný register: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 35293/T

Číslo licencie:1310

Telefón: +421 908 701 878, +421 33 76 258 49

E-mail: info@veterinarnaklinikazverland.sk

Prevádzka: Veterinárna ambulancia ZVERLAND Vrbové

Adresa prevádzky: Námestie SNP č. 259, 92203 Vrbové

(ďalej len "prevádzkovateľ")

je prevádzkovateľom podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon").

Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.

Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania informuje dotknuté osoby o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách nasledovne:

· Zodpovedná osoba prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nemá z GDPR povinnosť menovať zodpovednú osobu. Prevádzkovateľ určil podľa odporúčaní "Pracovnej skupiny A29 WP" (zriadená podľa článku 29 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ako nezávislý orgán dozoru nad dodržiavaním ochrany osobných údajov), zodpovednú osobu na dobrovoľnej báze, v súlade s § 44 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.:

Titul, meno, priezvisko: MVDr. Tomáš Schuster, MBA

Kontakt: info@veterinarnaklinikazverland.sk, +421 908 701 878, +421 33 76 258 49

Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. alebo osobitným predpisom.

Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa
spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z..

· Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27

IČO: 36064220

Podateľňa:
pondelok - štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
utorok a štvrtok 8:00 - 15:00 h
tel. č.: +421 2 323 132 20
E-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad") podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle §100 zákona.

· Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách:

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa, evidencie a identifikácia klientov za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti v súvislosti s prevádzkovaním veterinárnej praxe na základe oprávnenia na výkon veterinárnych činností a služieb a ustanovení osobitných právnych predpisov, predovšetkým zákona č. 442/2004 Z.z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích vyhlášok).

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

· Zásady ochrany osobných údajov

S ohľadom na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom. Uvedené opatrenia prevádzkovateľ povinne podľa potreby aktualizuje.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, podľa príslušných právnych predpisov. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z..

· Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

Účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov sú jednotlivo uvedené v informácií o účeloch spracúvania.

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov:

 • pre účely evidencie a identifikácia klientov za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti v súvislosti s prevádzkovaním veterinárnej praxe (plnenie povinností a výkonu osobitných povinností a práv prevádzkovateľa),
 • pre účely registrácia zvieraťa do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ) a evidencie zvieraťa v počítačovej databáze pre CRSZ podľa § 19 ods. 3 a 9 z. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
 • pre účely vytvorenia pasu zvieraťa a vedenia evidencie pasu spoločenského zvieraťa podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (údaje v rozsahu častí I až V a VIII).
 • pre účely vedenia evidencie údajov o vakcinácii zvierat Vyhláška č. 19/2012 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat.
 • pre účely predpisovania veterinárneho lieku a vedení evidencie veterinárnych liekov pri poskytovaní veterinárnej starostlivosti podľa č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a § 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • pre účely vedenia písomnej evidencie poskytovateľa súkromných veterinárnych činností a služieb podľa § 13 ods. 1 písm. h) z. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
 • pre účely plnenia ďalších zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov SR a EÚ podľa osobitných predpisov.
 • pre účely plnenia zmluvy o poskytovaní súkromných veterinárnych činností a služieb (SVČ) (v zmysle obchodného zákonníka),
 • pre účely vedenia správy registratúry podľa osobitných predpisov.

Rozsah osobných údajov dotknutej osoby spracúvaných prevádzkovateľom:

 • v rozsahu nevyhnutnom na identifikáciu držiteľa zvieraťa, ktorému je poskytovaná veterinárna starostlivosť, zistenie anamnézy, údaje o poučení a informovanom súhlase, zaznamenania údajov o chorobe zvieraťa, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom zvieraťa a s postupom pri poskytovaní veterinárnej starostlivosti, zaznamenania údajov o rozsahu poskytnutej veterinárnej starostlivosti, zaznamenania údajov o službách súvisiacich s poskytovaním veterinárnej starostlivosti, zaznamenanie a hlásenie epidemiologicky závažných skutočností, zaznamenanie identifikačných údajov pre účely čipovania zvieraťa transpondérom (mikročipom), záznamov do registra zvierat ktoré sú určené na predaj alebo cestujú do zahraničia, vystavovanie pasov spoločenského zvieraťa, vystavovanie očkovacích preukazov spoločenského zvieraťa, vakcinácie zvieraťa, ošetrení zvieraťa proti endoparazitom, vediena evidencie veterinárnych liekov a ich podávania a ostatných výkonov pri poskytovaní veterinárnej starostlivosti,
 • meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, adresa držby zvieraťa, telefónne číslo a identifikačné údaje zvieraťa.

Právny základ spracúvania:

 • Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie vyhlášky.
 • § 13 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
 • § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 442/2004 Z.z. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (evidencia SVČ).
 • § 122 ods. 4 písm. a) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov (veterinárny lekársky predpis).
 • § 104 ods. 1 písm. b) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov (evidencia veterinárnych liekov) a § 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (evidencia podávania veterinárnych liekov).
 • Vyhláška č. 19/2012 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat.
 • Nariadenie (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS.
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie vyhlášky.

Kategórie príjemcov:

 • Centrálny register spoločenských zvierat vedený Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky na základe platnej legislatívy SR, za účelom vedenia štatistiky a naplnenia príslušného registra.
 • Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky na základe platnej legislatívy SR v prípade nebezpečného ochorenia zvierat, vzniku alebo šírenia nákazy zvieraťom, v prípade hrozby pandémie t.j. rozsiahlej epidémie (napr. mor), na vyžiadanie aj na územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva pre epidemiologický informačný systém.

× Regionálna veterinárna a potravinová správa (Evidencia veterinárnych liekov a ich podávania).

 • Poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti - ošetrujúcemu lekárovi poranenej osoby na základe platnej legislatívy SR, v prípade keď došlo k poraneniu človeka zvieraťom.
 • Dotknutá fyzická osoba poranená zvieraťom na základe platnej legislatívy SR, v prípade keď došlo k poraneniu človeka zvieraťom.
 • Orgány činné v konaní o priestupkoch, prečinoch a trestných činoch na základe platnej legislatívy SR, v prípade keď došlo k poraneniu človeka zvieraťom a došlo ku spáchaniu priestupku, prečinu, alebo trestného činu ublíženia na zdraví.

Právny základ poskytovania a sprístupnenia:

 • § 15, ods.2 vyhlášky MZ SR 79/1997 Z.z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • § 157 ods. 1 Trestného zákona.

Vaše osobné údaje budú spracúvané aj na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa:

 • Bezpečnostným kamerovým systémom pre účely ochrany života a zdravia fyzických osôb (najmä pred nepredvídateľným správaním ošetrovaných zvierat v priestoroch kliniky), pre účely vnútornej ochrany poriadku a bezpečnosti, odhaľovania protiprávneho konania a ochrany majetku pred krádežou alebo poškodzovaním, potlačenia anonymity a páchania trestnej činnosti, vytvorenie systému vstupu s prioritou vstupu do záujmových a monitorovaných priestorov, kontroly pred pohybom neoprávnených osôb v chránených priestoroch, ktoré za určitým účelom vstúpili do vnútorných priestorov prevádzkovateľa a monitorovania neštandardných situácií v priestoroch špecifikovaných ako priestor prístupný verejnosti kamerami, na základe zásady primeranosti a nevyhnutnosti, pre zabezpečenie dôkazov v priestupkovom a trestnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané bezpečnostným kamerovým systémom používané ako dôkazy pre orgány činné v priestupkovom alebo trestnom konaní, resp. ako dôkazy v prebiehajúcom správnom konaní a v prípadoch, kedy je dôvodný predpoklad, že záznamy kamerového systému budú použité ako dôkaz, alebo budú slúžiť na objasnenie skutkového stavu prejednávanej veci, v súlade zo zásadami zodpovednosti, primeranosti, legality a transparentnosti.

Rozsah osobných údajov dotknutej osoby spracúvaných prevádzkovateľom:

 • Pomocou optiky snímacieho zariadenia - kamery bezpečnostného kamerového systému v určitom časovom úseku snímaný a zároveň v digitalizovanej podobe uchovávaný dynamický alebo statický online videozáznam fyzickej osoby, ktorá vstúpila do monitorovaného priestoru, hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v monitorovanom priestore, záznam ktorého je možné využiť ako všeobecne použiteľný identifikátor dotknutej osoby.

Právny základ spracúvania:

 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa - ochrany života a zdravia fyzických osôb (najmä pred nepredvídateľným správaním ošetrovaných zvierat v priestoroch kliniky) a majetku a bezpečnosti podľa § 13 ods. 1 písm. f. zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov:

V prípade bezpečnostného incidentu:

 • Policajný zbor SR.
 • Orgány činné v priestupkovom a trestnom konaní.
 • Miestne a vecne príslušná Mestská polícia.
 • Miestne a vecne príslušný Súd.
 • Poisťovne.
 • Sťažovateľ (poškodená osoba) a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka.

Vaše osobné údaje budú spracúvané aj na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov:

pre účely Vedenie databázy klientov (držiteľov zvieraťa).

 • Klient (držiteľ zvieraťa) alebo iné dotknuté osoby súvisiace s držbou zvieraťa.
 • Vaše osobné údaje spracúvame za účelom získavania databázy klientov, aby sme Vás mohli informovať o termínoch vakcinácii, preventívnych prehliadkach zvieraťa a podobne. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel iba v prípade, ak nám na to dáte súhlas.

Rozsah osobných údajov dotknutej osoby spracúvaných prevádzkovateľom:

 • v rozsahu nevyhnutnom na identifikáciu držiteľa zvieraťa, ktorému je poskytovaná veterinárna starostlivosť:
 • meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, adresa držby zvieraťa, telefónne číslo, identifikačné údaje zvieraťa, údaje o poskytovanej veterinárnej starostlivosti,
 • e-mail (iba na základe výslovnej požiadavky klienta - držiteľa zvieraťa, za účelom informovania o zdravotnom stave zvieraťa prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Právny základ spracúvania:

 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa vedenie údajov o klientoch (držiteľoch zvieraťa) alebo iných dotknutých osôb súvisiacich s držbou zvieraťa, identifikačných údajov zvieraťa a údajov o poskytovanej veterinárnej starostlivosti podľa § 13 odsek 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

· Dokumentácia o primeraných zárukách ochrany práv dotknutej osoby.

Záväzné vnútropodnikové pravidlá prevádzkovateľa.

Bezpečnostná politika organizácie pri spracúvaní osobných údajov pri plánovaných spracovateľských činnostiach.

"Projekt na ochranu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov" prevádzkovateľa a interné "Smernice GDPR" v oblasti osobných údajov dotknutých osôb, citlivých a chránených údajov prevádzkovateľa.

· Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prevádzkovateľ prehlasuje, že neuskutočňuje ani nezamýšľa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

· Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania?

Prevádzkovateľ prehlasuje, že nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania dotknutých osôb podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona.

· Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávane?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (príslušný štátny archív). Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania slúžia Záznamy o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa.

Lehota na vymazanie je po skončení účelu, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, dotknutá osoba odvolá súhlas a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, po skončení lehoty uloženia v súlade s "Registratúrnym plánom" prevádzkovateľa.

· Aké máte práva?

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajov a právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na informáciu - o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú vaše osobné údaje - ak neboli získané od dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Piešťany dňa: 24.05.2018

MVDr. Katarína Čentešová, konateľ spoločnosti  

Veterinárna klinika Zverland Piešťany